5th Year Second Semester (2542)


 
¡ÅØèÁ·Õè 1 ¼ÙéªèÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì »ÃÒâÁ·Âì ᵧà·Õè§            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
503 ¹Ò ÍÁà ªÑÂÇþà âçáÃÁ¾Ñ¡µÒ¡ÍÒ¡ÒÈ 130 Ëéͧ ÍèÒǹҧ ¨.¡ÃкÕè 18,756 ·Ò§ËÅǧ 4203 ÍèÒǹҧ ¨.¡ÃкÕè  60 äÃè ¼èÒ¹
    Ao Nang Resort Hotel, Krabi        
512 Á.Å.(Ë­Ô§) ¨ÔµµÇ´Õ ¨ÔµÃ¾§Èì ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìºéÒ¹»ÅÒÂà¹Ô¹ 12,255 Çѧ¤ÅͧàµÂ ¶. ¾ÃÐÃÒÁ·Õè 4 µÃ§¢éÒÁ ç.ÂÒÊÙº 14 äÃè ¼èÒ¹ 
    Ban Plai Nern Museum        
514 ¹Ò ªÑªªÅ àÃ×͹¤Ó ʶҹ¿×鹿ÙÊØ¢ÀÒ¾áÅкéÒ¹¾Ñ¡¼ÙéÊÙ§ÍÒÂØáËè§ªÒµÔ ¨.ÊؾÃóºØÃÕ 11,595 µ. ´Í¹µÒÅ Í.àÁ×ͧ ¨.ÊؾÃóºØÃÕ 50 äÃè ¼èÒ¹
    Public Nursing Home, Supanburi        
524 ¹Ò ¨ØÁ¾Å àÅÔÈÅÑ¡¢³Ò¡ØÅ ÈÒŨѧËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ 14,000 1.µÃ§¢éÒÁÈÒŨѧËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õà´ÔÁ ¶.»·ØÁÏ - ÊÒÁ⤡ 18 äÃè ¼èÒ¹
    Patumthani Provincial Court        
554 ¹Ò§ÊÒÇ ¾ÔÁ ÇÃó»ÃÐÀÒ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìʧ¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑ駷Õè 2 10,688 1.µÔ´Êоҹ¢éÒÁáÁè¹éÓá¤Ç 11 äÃè ¼èÒ¹
    World War II Museum        
561 ¹Ò ÊÔ¹¢¨Ã ¹ÔÂÁÈÔÃÔdzԪ ¤³ÐÊËàǪÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÃì ÈÙ¹ÂìÃѧÊÔµ  14,093 ËÅѧµÖ¡ÍغѵÔàËµØ Ã¾. ¸ÃÃÁÈÒʵÃì Á.¸ÃÃÁÈÒʵÃì 9.25 äÃè ¼èÒ¹
    Faculty of Allied Health Sciences Thammasart University   ÈÙ¹ÂìÃѧÊÔµ ¶.¾ËÅâ¸Թ Í.¤ÅͧËÅǧ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ    
579 ¹Ò ¸§ªÑ ÅÒÀ¸¹Ñ­ªÑÂǧÈì ÈÙ¹ÂìÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒµÔÇÔ·ÂÒ ·ÐàÅÊҺʧ¢ÅÒ 15,150 ÃÔÁ·ÐàÅÊҺʧ¢ÅÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ʧ¢ÅÒ 40 äÃè ¼èÒ¹
    Natural Science Research Center, Songkla        
580 ¹Ò ÇÃÒÇѪÃì ¾ÔªÐÂÐ ·Ñ³±Ê¶Ò¹ÇÑÂ˹ØèÁ ¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂظÂÒ 12,500 ÀÒÂ㹷ѳ±Ê¶Ò¹ÇÑÂ˹ØèÁ ¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂظÂÒ 9.3 äÃè ¼èÒ¹
    Juvenile Correctional Institute   µ.ËѹµÃÒ Í.ÍÂظÂÒ ¨.ÍÂظÂÒ    
589 ¹Ò ÇزԪÑ ൪ÐàÅÔȶÒÇáØŠʶҹáÊ´§¾Ñ¹¸ØìÊѵÇì¹éÓ·ÐàÅ 18,845 ÃÔÁ¤Åͧ¨ÔËÅÒ´ Í.àÁ×ͧ ¨.¡ÃкÕè 34 äÃè ¼èÒ¹ 
    Marine Life Aquarium        
             
¡ÅØèÁ·Õè 2 ÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì ¼ØÊ´Õ ·Ô¾·ÑÊ            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
510 ¹Ò ª¹Ø´Ã ÁÑè¹ã¨à¡ÉµÃ ËÍÀҾ¹µÃìáËè§ªÒµÔ 15,020 ¢éÒ§¶¹¹ à·ÕÂÁÃèÇÁÁԵà 9 äÃè ¼èÒ¹ 
    The National Thai Film Museum        
518 ¹Ò ÍÔ·¸ÔÀÙÁÔ ¾ÃËÁÁÒ ÈÙ¹ÂìÈÖ¡ÉÒáÅÐÇԨѼÅäÁéä·Â 12,000 ÀÒÂã¹ÈÙ¹Âì¾×ªÊǹ ¨Ñ¹·ºØÃÕ µ.¾ÅÔéÇ 20 äÃè ¼èÒ¹
    Thailand Research Institute of Pormology   ÍÓàÀÍ áËÅÁÊÔ§Ëì ¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ    
523 ¹Ò ¨ÔÃÐÈÑ¡´Ôì ¼ØÂÁÙŵÃÕ Ê¶ÒºÑ¹ÇԨѾѹ¸ØìÊѵÇì¹éӨ״ 18,935 ÍÓàÀÍ ÍغÅÃѵ¹ì ¨.¢Í¹á¡è¹ 154 äÃè ¼èÒ¹
    Institute of Inland Fisheries Research        
531 ¹Ò§ÊÒÇ ¤Ø³ÒÁÒÈ àª×éÍÍÒÃÂì ÈÙ¹ÂìÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ͹ØÃÑ¡Éì áÅÐÇԨѻèÒªÒÂàŹ 11,163 µ.»Ò¡¹¤Ã Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 30 äÃè ¼èÒ¹
    Mangrove Conservation and Research Center        
533 ¹Ò àÁÉ ÀÙèà¨ÃÔ­ âçáÃÁ¾Ñ¡µÒ¡ÍÒ¡ÒÈ 120 Ëéͧ à¡ÒоÃзͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ ¾Ñ§§Ò 12,949 à¡ÒоÃзͧ Í.¤ØÃкØÃÕ ¨.¾Ñ§§Ò¹ 36 äÃè ¼èÒ¹
    Resort Hotel, Hoh Phra Thaong Island, Phang nga        
537 ¹Ò§ÊÒÇ ¹Ñ¹·ÇÃó äªÂÃѵ¹Ð ÈÙ¹ÂìÈÖ¡ÉÒáÅÐ͹ØÃÑ¡Éì¸ÃÃÁªÒµÔ ÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵÔá¡è§¡ÃШҹ 10,560 1.ºÃÔàdzÍèÒ§à¡çº¹éÓËéÇÂÊÒÁÂÍ´ äÁèáÊ´§ ¼èÒ¹
    Ecological Research and Conservation Center        
549 ¹Ò§ÊÒÇ ¾¹Ôµ ¾ÔÃÔ¾ķ¸Ôì ÈÙ¹ÂìàÂÒǪ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï (ࢵÊоҹÊÙ§) 12,825 ËÁÙèºéÒ¹¾Ä¡ÉªÒµÔ ¶.ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 3 ࢵÊоҹÊÙ§ 26 äÃè ¼èÒ¹
    Bangkok Youth Center        
559 ¹Ò ÈÑ¡´Ô¾Ñµ ªÕǹѹ·¾ÃªÑ ¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÃì ÈÙ¹ÂìÃѧÊÔµ 18,125 ÀÒÂã¹ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÃì ÈÙ¹ÂìÃѧÊÔµ 17 äÃè ¼èÒ¹ 
    Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasart University        
566 ¹Ò ÊØÃÈÑ¡´Ôì àÃ×ͧÊبԵÃìÇѲ¹ì ÈÙ¹ÂìÈÖ¡ÉÒÊѵÇìáÅиÃÃÁªÒµÔÇÔ·ÂÒ «Ò¿ÒÃÕàÇÔÃìÅ 14,400 ÀÒÂã¹ÊǹÊѵÇì«Ò¿ÒÃÕàÇÔÃìÅ 6 äÃè ¼èÒ¹
    Safari World Natural and Animals Educational Center        
             
¡ÅØèÁ·Õè 3 ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì ÊÁÊÔ·¸Ôì ¹ÔµÂÐ            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
509 ¹Ò§ÊÒÇ ¨Ñ¹·Ãì¹Ñ´´Ò ÈÑ¡´ÔÂÒ¡Ã âçáÃÁ¾Ñ¡µÒ¡ÍÒ¡ÒÈà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ 120 Ëéͧ 16,420 ºè͹éÓ¾ØÃé͹ àªÕ§ÃÒ (ºéÒ¹â»è§¹éÓÃé͹) 60 äÃè ¼èÒ¹
    Health Resort         
513 ¹Ò ⬵µÁì ÇѲ¹ÊØ·¸Ôì ÈÙ¹Âìà¼Âá¾ÃèáÅÐÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒ¡Ò÷ҧ´éÒ¹«Í¿·ìáÇÃì 10,000 µÔ´Ê¶ÒºÑ¹ÇԨѨØÌÒÀóì ËÅÑ¡ÊÕè 18 äÃè ¼èÒ¹
    Software Technology Research and Info. Center        
515 ¹Ò§ÊÒÇ ´ÒÇÇ´Õ ·ØÁâ¦ÊÔµ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì·Ò§´¹µÃÕ 18,866 ÊǹËÅǧ Ã.9 13 äÃè ¼èÒ¹
    Museum of Music        
517 ¹Ò àÍ¡³Ñ° ÍÖé§Àҡóì ÈÒÅá¢Ç§´ØÊÔµ 19,403 ¾×é¹·ÕèÈÒÅá¢Ç§´ØÊÔµ ¶.Ãйͧ 1 7 äÃè ¼èÒ¹
    Dusit Magistrate Court        
521 ¹Ò§ÊÒÇ ¨ÒÃØÇÑÅÅÀì ¸ÇѪà¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ÈÙ¹Âìà¼Âá¾ÃèÈÔŻмéÒä·Â 19,800 µÃ§¢éÒÁ SCB Park Plaza ¶. ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ 12 äÃè ¼èÒ¹
    Thai Artistic Textile Center        
564 ¹Ò ·Ã§ªÑ ¨Ñ¹·âÊ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì¸ÃÃÁªÒµÔÇÔ·ÂÒ ÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵÔà¢ÒãË­è 14,300 ÍØ·ÂÒ¹à¢ÒãË­è µ.ËÁÙÊÕ Í.»Ò¡ªèͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÏ 54 äÃè ¼èÒ¹
    Khao Yai Natural History Museum        
570 ¹Ò§ÊÒÇ ÊظÒÊÔ¹Õ Êѧ¢ÇÔÈÔɯì âçáÃÁ¾Ñ¡µÒ¡ÍÒ¡ÒÈ 120 Ëéͧ 12,935 áËÅÁ¾Ñ¹ÇÒ ¨.ÀÙà¡çµ 30 äÃè ¼èÒ¹
    Resort Hotel         
571 ¹Ò§ÊÒÇ ÊØÇÔÁÅ ÈÔÃÔÄ´ÕÀóì ÈÙ¹Âì´¹µÃÕÊÁÑÂãËÁè 18,300 ºÃÔàdz âçÀҾ¹µÃìÊÂÒÁ ¶.¾ÃÐÃÒÁ 1 5 äÃè ¼èÒ¹
    Modern Music Center        
588 ¹Ò§ÊÒÇ ÇÃÃѵ¹ì ¾Ôª­ì¾§ÈìÈÒ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÊÓËÃѺà´ç¡ àªÕ§ãËÁè 11,350 ¶.ËéÇÂá¡éÇ ¨. àªÕ§ãËÁè 9 äÃè ¼èÒ¹
    Chiang Mai Children's Museum        
             
¡ÅØèÁ·Õè 4 ¼ÙéªèÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì ÍǪѠÇزÔâ¦ÊÔµ            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
520 ¹Ò§ÊÒÇ ¨ÃÊ ¨ÒÃØÀÑ·Ãҡà þ.µÒ ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡ áÅзѹµ¡ÃÃÁ 60 àµÕ§ 11,045 ¶¹¹µÑ´ãËÁèàª×èÍÁྪúØÃյѴãËÁè¡Ñº ¾ÃÐÃÒÁ 9 4.5 äÃè ¼èÒ¹
    E.E.N.T. & Dental Hospital        
529 ¹Ò§ÊÒÇ ¡Ã¡ª ¹ÔèÁ¡ÔµµÔ¡ØÅ ¤ÃÔʵ¨Ñ¡Ã ¹Ò¹ÒªÒµÔ 15,340 «.¾Ñ²¹Ò¡Òà 58 ¶.¾Ñ²¹Ò¡Òà 10 äÃè ¼èÒ¹ 
    International Christemdom        
532 ¹Ò§ÊÒÇ Á¸ØÃÂÒ ÊØÇÃóÃѵ ÍÒ¤ÒÃÈÑÅ¡ÃÃÁ þ.Íҹѹ·ÁËÔ´Å 200 àµÕ§ 20,490 ÀÒÂã¹·Õè´Ô¹à´ÔÁ¢Í§ Ã.¾.à´ÔÁ ¨.žºØÃÕ 4.5 äÃè ¼èÒ¹
    Surgery Building Anandhamahidol Hospital        
534 ¹Ò§ÊÒÇ àÁ¸ÒÇÕ ÊØ¢ÇÒ³ÔªÇԪѠÈÙ¹Âì¢éÍÁÙÅáÅÐáËÅè§Êè§àÊÃÔÁ¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇàªÕ§ãËÁè 13,000 ÃÔÁ¶¹¹àÃÕº¤ÅͧªÅ»Ãзҹ 12 äÃè ¼èÒ¹
    Chiangmai Tourist Information Center        
538 ¹Ò§ÊÒÇ ³ÀÒÇÑÅÂì âÊÀÒÊÃäì âç¾ÂÒºÒÅáÅÐÈÙ¹ÂìâÃ¤äµ 200 àµÕ§ 25,000 ¶. á¨é§ÇѲ¹ÐàÂ×éͧ·Ò§à¢éÒàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ 3 10 äÃè ¼èÒ¹
    General Hospital & Kidney Center        
553 ¹Ò§ÊÒÇ à»ÕèÂÁª¹¡ ¹ÔÈÒÇѲ¹Ò¹Ñ¹·ì ÈÙ¹ÂìÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒáÕÌÒ ¨.ÊؾÃóºØÃÕ 17,000 ÀÒÂã¹Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ»ÃШӨѧËÇÑ´ÊؾÃóºØÃÕ 10 äÃè ¼èÒ¹
    Sport Science Center SupanBuri        
555 ¹Ò§ÊÒÇ »ÔÂйت ÈÃÕâËà ÈÙ¹Âì¸ÃÃÁ£ÒµÔºÓºÑ´ 13,000 ¶. »ÃдÔÉ°ìÁ¹Ù¸ÃÃÁ ã¡Åé Lemon Farm ¡ÃØ§à·¾Ï 10 äÃè ¼èÒ¹ 
    Natural Treatment Center        
557 ¹Ò »Ãзҹ⪤ ¤ÅéÒÂà¡ÒÐà¡Ô´ ÈÙ¹Âì¡ÕÌÒáÅйѹ·¹Ò¡Òà 15,000 «.ÇѪþŠ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ 25 äÃè ¼èÒ¹
    Sport Club and Entertainment Center        
567 ¹Ò§ÊÒÇ ÊØÃÔÂÒ§¤ì ÈÔÃÔÅѡɳì ʶҺѹÊ͹·ÓÍÒËÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ 17,260 «. ·Í§ËÅèÍ 16 àª×èÍÁ «.àÍ¡ÁÑ 6.75 äÃè ¼èÒ¹
    International Cooking Institute        
             
¡ÅØèÁ·Õè 5 ¼ÙéªèÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì ¨ÒµØùµì ÇѲ¹¼ÒÊØ¡            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
502 ¹Ò ÍѤÃà´ª ÍÔ·¸ÔÀÒ¡Ã ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÍÔàÅç¡·Ã͹ԤÊìáÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáËè§ªÒµÔ 13,322 à·¤â¹¸Ò¹Õ ¶.ÃѧÊÔµ - ͧ¤ÃÑ¡Éì ¤Åͧ 5 Í.¤ÅͧËÅǧ 16.5 äÃè ¼èÒ¹
    National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)   ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ    
511 ¹Ò ¨àà Çþ¨¹ì¾ÔÈØ·¸Ôì ʶҺѹ½Ö¡ÍºÃÁÇÔªÒ¡ÒÃâçáÃÁáÅСÒ÷èͧà·ÕèÂÇ 10,000 ÃÔÁ ¶.»ÃЪҹÔàÇȹì 1 ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 17 äÃè ¼èÒ¹
    Hotel & Tourism Apprenticeship Institute        
527 ¹Ò ¡Ò¹µì ÇÃÇÔ·ÂÒ¤Á ʶҹÕö俪ØÁ·Ò§ËÒ´ãË­è 26,600 ʶҹÕö俪ØÁ·Ò§ËÒ´ãË­è 82.3 äÃè ¼èÒ¹
    Hatyai Junction Railway Terminal   ࢵà·ÈºÒÅàÁ×ͧ Í.ËÒ´ãË­è ¨.ʧ¢ÅÒ    
546 ¹Ò§ÊÒÇ ÍÃÍØÉÒ ºØ­¶¹ÍÁ ÃÕÊÍÃì·ÊØ¢ÀÒ¾ Í.áÁèÃÔÁ ¨.àªÕ§ãËÁè 19,097 Í.áÁèÃÔÁ ¨.àªÕ§ãËÁè 41 äÃè ¼èÒ¹
    Chiangmai Health Resort        
547 ¹Ò§ÊÒÇ Íùت ¡¹¡ÇÔäÅÃѵ¹ì ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìà¤Ã×èͧ»Ñé¹´Ô¹à¼Ò 14,830 ·Ò§ËÅǧá¼è¹´Ô¹ àªÕ§ãËÁè - Êѹ¡Óᾧ àªÕ§ãËÁè 15 äÃè ¼èÒ¹
    Clay Art Museum        
550 ¹Ò »ÃÔ­­Ò à¨ÃÔ­ºÑ³±Ôµ ÈÙ¹ÂìÇԨѻèÒªÒÂàŹ ¨Ñ§ËÇÑ´ Ãйͧ 11,700 ËÁÙè·Õè 4 ºéÒ¹ÅèÒ§ µÓºÅ˧ÒÇ Í.àÁ×ͧ ¨.Ãйͧ 40 äÃè ¼èÒ¹
    Mangrove Forest Research Center, Ranong        
560 ¹Ò ÊÃþÊÔ·¸Ôì àªÔ´ËÔÃÑ­¡Ã ÈÙ¹Âì¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªèÒ§ÊÔºËÁÙè 14,865 ·Ò§ËÅǧ 3477 µ.¡ÐÁѧ ¨.ÍÂظÂÒ 12.5 äÃè ¼èÒ¹ 
    Thai Traditional handicraft Development Center        
575 ¹Ò§ÊÒÇ ¸¹ÔÉ°Ò ¾ÃËÁ»¯ÔÁÒ ¤³Ð¹Ôà·ÈÈÔÅ»ì ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ à¨éҤس·ËÒÃÅÒ´¡Ãкѧ 9,860 ÀÒÂ㹠ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕ ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒÏ ÅÒ´¡Ãкѧ 10 äÃè ¼èÒ¹
    Faculty of Communication Arts & Design, KMITL        
584 ¹Ò§ÊÒÇ ÇԨԵúØÉºÒ ÁÒÃÁÂì ÈÙ¹ÂìÈÖ¡ÉÒáÅÐà¼Âá¾Ãè¡Òûéͧ¡Ñ¹ÍѤ¤ÕÀÑ 11,000 ÃÔÁ·Ò§ËÅǧ 3214 µÃ§¢éÒÁÈÙ¹Âì¡ÕÌÒ¸ÃÃÁÈÒʵÃì 15 äÃè ¼èÒ¹ 
    Fire Educational and Research Center        
             
¡ÅØèÁ·Õè 6 ¼ÙéªèÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì §ÂØ·¸ ³ ¹¤Ã            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
542 ¹Ò ³Ñ¯°¾Ã ¡ÅÑè¹àÃ×ͧáʧ âçàÃÕ¹ ´¹µÃÕÊÂÒÁÂÒÁÒÎèÒ 13,803 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¡à·ÕÂÁÃèÇÁÁԵà 10äÃè ¼èÒ¹
    Yamaha Music School        
544 ¹Ò ³Ñ°¾Å ÇÔÊØ·¸Ôä¡ÃÊÕËì ÈÙ¹ÂìÇԨѷҧ¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ 10,175 à¢×è͹ÀÙÁԾŠÍ.ÊÒÁà§Ò ¨.µÒ¡ 15äÃè ¼èÒ¹
    Geological Research Center        
545 ¹Ò ³Ñ°¾Å ÍÑÈÇìÇÔàÈÉÈÔÇСØÅ ÃÕÊÍÃì·à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ 120 Ëéͧ (à¢ÒãË­è) 23,083 ·Ò§ËÅǧ 2090 µ.˹ͧ¹éÓá´§ Í.»Ò¡ªèͧ 43 äÃè ¼èÒ¹
    Health Resort (Kao Yai)   ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ    
556 ¹Ò ¾Å¾Ä·¸Ôì ¾¹ÒʶԵÂì ºéÒ¹¡Öè§ÇÔ¶Õ 200 àµÕ§(ʶҹʧà¤ÃÒÐËì¼Ùé»èǨԵàǪ) 19,420 ÀÒÂ㹺éÒ¹¡Öè§ÇÔ¶Õ ¤Åͧ 6 Í.¸Ñ­ºØÃÕ 70 äÃè ¼èÒ¹
    Halfway House   ¨. »·ØÁ¸Ò¹Õ    
574 ¹Ò ¸¹ÐªÑ ¤ÑÁÀÕÃÔªÂÒ ÍÒ¤ÒþѡÍÒÈÑÂÊÓËÃѺªÒǵèÒ§»ÃÐà·È 25,992 µÓºÅ¹Òà¡Å×Í Í.ºÒ§ÅÐÁا ¨.ªÅºØÃÕ 10 äÃè ¼èÒ¹
    Service Apartment        
582 ¹Ò ǪÔÃÐÈÑ¡´Ôì ÃèÁÅӴǹ äÁèÊè§áººàʹÍâ¤Ã§¡Òà   ËÁ´ÊÔ·¸Ôì·ÓÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ìÀÒ¤»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542    
             
             
¡ÅØèÁ·Õè 7 ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì ´Ã. ÇÕÃÐ ÊѨ¡ØÅ            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
507 ¹Ò ªÑÂÂÐ ¹ØÃÒÃÑ¡Éì ÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹áÅл¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÃÇÁ ¤³ÐÁѳ±¹ÈÔÅ»ì Á.ÈÔŻҡà 15,353 ÀÒÂã¹ Á.ÈÔŻҡà ÇÔ·ÂÒࢵ¾ÃÐÃÒªÇѧʹÒÁ¨Ñ¹·Ãì 5.5 äÃè ¼èÒ¹
             
519 ¹Ò§ÊÒÇ ¨ÃÔ¹¾Ã àÅÒ¨ÃÔ¡ØÅ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìàÃ×;ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ 31,005 ÃÔÁ¤ÅͧºÒ§¡Í¡ãË­è  33 äÃè ¼èÒ¹
    The Royal Barges Museum        
530 ¹Ò ¡Äɳì Ê¡ØšѹºÑ³±Ôµ ¸¹Ò¤ÒÃáË觻ÃÐà·Èä·Â ÊÒ¢ÒÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í 21,740 ¶. ÁÔµÃÀÒ¾ µ.ËÁ×è¹äÇÂì Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  44 äÃè ¼èÒ¹
    Bank of Thailand, Northern East Region Branch         
536 ¹Ò§ÊÒÇ ¹ÅÔ¹Õ à¾ªÃªèÇ âçáÃÁ¾Ñ¡µÒ¡ÍÒ¡ÒÈ 120 Ëéͧ 11,921 áËÅÁ·Í§ËÅÒ§ 30 äÃè ¼èÒ¹
    Resort Hotel        
539 ¹Ò§ÊÒÇ ¹ÀÒÃѵ¹ì »ÔÂл¯Ô¡ÒÃس ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìàÃ×Íä·Â 12,020 ºÃÔàdz ºéÒ¹¤Ò¹àÃ×Í ÃÔÁ ¹.à¨éÒ¾ÃÐÂÒ ¨.ÍÂظÂÒ 11 äÃè ¼èÒ¹
    Thai Boat Museum        
541 ¹Ò§ÊÒÇ ³Ñ¯°´Ò ´Ç§ªÑ ËÍ´ØÃÔÂÒ§¤ÈÔÅ»ìáËè§ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ 10,130 µÃ§¢éÒÁÁҺح¤Ãͧ 12 äÃè ¼èÒ¹ 
    Chulalongkorn University Recital Hall        
548 ¹Ò à¾ä¹Â ¿Ñ¡à·È ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÈÔÅ»ÃèÇÁÊÁÑÂáË觡Ãا෾ÁËÒ¹¤ÃÏ 11,975 µÔ´¡Ñºà¢µà¡ÒÐÃѵ¹â¡ÊÔ¹·Ãì àªÔ§Êоҹ¼èÒ¹¿éÒ 5.6 äÃè ¼èÒ¹
    Bangkok City Museum of Contemporary Art   ã¡Åé»éÍÁÁËÒ¡ÒÌ ¤ÅͧÃͺ¡Ãا ÀÙà¢Ò·Í§    
586 ¹Ò§ÊÒÇ ÇÔµÔÂÒ »Ô´µÑ§¹Ò⾸Ôì ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìàÁ×ͧÁËÒÊÒäÒÁ 16,822 µÔ´·Ò§ËÅǧ 208 Í.àÁ×ͧ 2 ¡ÔâÅàÁµÃ 55 äÃè ¼èÒ¹ 
        ÍÂÙèã¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ µÔ´¡Ñº Á.ÁËÒÊÒäÒÁ    
591 ¹Ò ¾ÔªÔµ ¨Ôµµì»ÃҳժѠäÁèÊè§áººàʹÍâ¤Ã§¡Òà   ËÁ´ÊÔ·¸Ôì·ÓÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ìÀÒ¤»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542    
             
             
¡ÅØèÁ·Õè 8 ¼ÙéªèÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì ´Ã. °Ò¹ÔÈÇÃì à¨ÃÔ­¾§Èì            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
501 ¹Ò ʹÔÈÑ¡´Ôì ÇÕèԹµìÊÔÃÔ Ê¶Ò¹µÒ¡ÍÒ¡ÒÈÊØ¢ÀÒ¾ ÊÓËÃѺ¼ÙéÊÙ§ÍÒÂØ 17,846 Í.àªÕ§´ÒÇ ¨.àªÕ§ãËÁè 32 äÃè ¼èÒ¹ 
    Health Resort for Elderly        
506 ¹Ò ºÙÃ¾Ò ¾ÃÁÁÙŠʶҺѹÊ×èÍÊÒÃÁÇŪ¹ 20,095 ¶. ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¾ÃÐÃÒÁ 9 8 äÃè ¼èÒ¹ 
    Mass Communication Institute        
522 ¹Ò§ÊÒÇ ¨ÔÃÒÀóì Ê¡ØŤ٠¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì´¹µÃÕ 10,056 ÊǹàÊÃÕä·Â ºÖ§¡ØèÁ  6 äÃè ¼èÒ¹
    Music Museum        
528 ¹Ò§ÊÒÇ ¡ØÊØÁÒ ¾ÔÊÔ°ºØµÃ ʶҺѹᾷÂìá¼¹ä·Â 13,000 ¶.»ÃдÔÉ°ìÁ¹Ù¸ÃÃÁ ¾ÃÐÃÒÁ 9 12 äÃè ¼èÒ¹ 
    Thai Traditional Medicine Institute        
540 ¹Ò ³Ñ° ÂÈÇѲ¹Ò¹¹·ì »ÃѺ»ÃاáÅеèÍàµÔÁÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒʵÃì (¨ØÌÒÏ) 16,993 ÍÒ¤ÒÃÈÔÅ»¡ÃÃÁÏ ¨ØÌÒÏ äÁèáÊ´§ ¼èÒ¹
    Reconstruction and Renovation, Faculty of Fine Arts    ÃÐËÇèÒ§µÖ¡à¤ÁÕ¶Ö§µÖ¡¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒʵÃì    
565 ¹Ò ·Ã§ÈÑ¡´Ôì ¾Ô³àÁ×ͧ·Í§ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì  15,041 ÀÒÂã¹ Á.ºÙÃ¾Ò 14 äÃè ¼èÒ¹
    Science Museum        
568 ¹Ò ÊØ·ÑÈ¹ì ªÑÂÊԹ͹ѹµì¡ØÅ ÈÙ¹ÂìàÂÒǪ¹ 15,210 ã¡Åé «. ྪÃà¡ÉÁ 102/3 29 äÃè ¼èÒ¹
    Youth Center        
582 ¹Ò ÇÔâè¹ì ÊÄɯժÑ¡ØÅ âçáÃÁ¾Ñ¡µÒ¡ÍÒ¡ÒÈà¡ÒÐÊÁØ  15,800 ÍèÒÇ·éͧºèÍ µ.ºèͼش 55 äÃè ¼èÒ¹ 
    Koh Samui Resort Hotel        
585 ¹Ò§ÊÒÇ ÇÔÈÃÒ ºØ­Â¸âáØÅ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÇѲ¹¸ÃÃÁ¹éÓ ÅØèÁáÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ 11,704 µÓºÅà¡ÒÐàÃÕ¹ ¨.ÍÂظÂÒ 9äÃè ¼èÒ¹
    Chao Phraya River Basin Cultural Museum        
             
¡ÅØèÁ·Õè 9 ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì àÅÍÊÁ ʶһԵҹ¹·ì            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
504 ¹Ò ÍÑÈÇÔ¹ â¦ÉÔµÊØÃѧ¤¡ØÅ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐâ·Ã¤Á¹Ò¤Á 23,352 ·Õè´Ô¹¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒà µÔ´¶¹¹ á¨é§ÇѲ¹Ð 15 äÃè ¼èÒ¹ 
    Communication and Telecommunication Museum        
525 ¹Ò§ÊÒÇ ¡ÁÅÒ µÑ駡Ԩ§ÒÁǧÈì ·èÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹¾Ò³ÔªÂìÊÒ¡Å ¨.¡ÃкÕè 15,000 ÃÐËÇèÒ§ Í.àÁ×ͧ ¨.¡ÃкÕè ¡Ñº Í.à˹×ͤÅͧ ¨.µÃѧ 2260 äÃè ¼èÒ¹
    Krabi International Airport        
543 ¹Ò ¹Ô¸Ô¾Ñ¹¸ì ÇÔ»ÃÐÇÔ·Âì ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì»ÃÐÇѵԤÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìä·Â - ¨Õ¹ 11,545 ¶. ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ãì 12.5 äÃè ¼èÒ¹ 
    Museum of Thai - China Relationship History        
569 ¹Ò ÊظÕÃÂì à¨ÕÂÃʶÒǧÈì ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÊÓËÃѺà´ç¡ 22,310 ÊǹËÅǧ Ã.9 12.2 äÃè ¼èÒ¹ 
    Children's Museum        
572 ¹Ò ¸¹ÐªÔµ à¾ÔèÁ¾ÙÅ·ÃѾÂì ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÀҾ¹µÃìä·Â 13,800 âçÀҾ¹µÃì»ÒÃÕÊ Êоҹ¢ÒÇ ¶. ËÅÒ¹ËÅǧ 8.4 äÃè ¼èÒ¹ 
    Museum of Thai Films        
573 ¹Ò ¸ÕþŠÊÃÁ³Ò¾§Èì ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ ÅÒ´¡Ãкѧ 11,856 ·ÕèÇèÒ§ ºÃÔàdz¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃì KMITL 3 äÃè ¼èÒ¹ 
    Faculty of Information Technology, KMITL        
577 ¹Ò ¶ÒÇà ÍÓ¹ÇÂÃÑ¡ÉìÊ¡ØÅ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì˹ѧãË­èÇÑ´¢¹Í¹ ¨.ÃÒªºØÃÕ 9,225 ÃÔÁáÁè¹éÓáÁè¡Åͧ Í.⾸ÒÃÒÁ ¨. ÃÒªºØÃÕ 12 äÃè ¼èÒ¹
    Wat Kanhon Shadow Drama Museum        
578 ¹Ò ·ÂҾà ¨ÕêÑÂÁ§¤Å âçàÃÕ¹Ê͹¤¹µÒºÍ´ 13,392 ¶. ྪÃà¡ÉÁ ÀÒÉÕà¨ÃÔ­ 14 äÃè ¼èÒ¹ 
    School for The Blind        
587 ¹Ò ÇÔµµ µØŸѭ ÇÔ·ÂÒÅÑ´ØÃÔÂÒ§¤ÈÔÅ»ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÁËÔ´Å 12,037 ÀÒÂã¹ Á.ÁËÔ´Å ÇÔ·ÂÒࢵÈÒÅÒÂÒ äÁèáÊ´§ ¼èÒ¹
    Mahidol College of Music        
             
¡ÅØèÁ·Õè 10 ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì ´Ã. ºÑ³±Ôµ ¨ØÅÒÊÑ            
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2542            
  ª×èÍ â¤Ã§¡Òà ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡Òà ¢¹Ò´·ÕèµÑé§ ¼Å¡ÒþԨÒóÒ
505 ¹Ò§ÊÒÇ ºØÉ»Ò ¡ÕõÔä¡Ã¹¹·ì âç´¹µÃÕáÅСÒÃáÊ´§ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 19,900 ¶¹¹ ¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 µÔ´ÊǹÊÒ¸ÒóРã¡ÅéÊоҹá¢Ç¹ 40 äÃè ¼èÒ¹
    Bangkok Performing House        
508 ¹Ò ªÑ¾Š¡ÕõԡÊÔ¡Ã âçáÃÁµÒ¡ÍÒ¡ÒȪÒ·ÐàÅ 120 Ëéͧ ¨.¾Ñ§§Ò 10,858 ºÃÔàdzªÒÂËÒ´ ºÒ§à¹Õ§ µ.¤Ö¡¤Ñ¡ Í.µÐ¡ÑèÇ·Øè§ ¨.¾Ñ§§Ò 36 äÃè ¼èÒ¹
    Resort Hotel (Phang Nga)        
516 ¹Ò àÍ¡Åѡɳì ʶҾø¹¾Ñ²¹ì ÈÙ¹Âì¡ÒûÃЪØÁáÅÐáÊ´§ÊÔ¹¤éҹҹҪҵԾѷÂÒ 45,078 ࢵàÁ×ͧ¾Ñ·ÂÒ ÊØ´»ÅÒÂËÒ´¨ÍÁà·Õ¹ 200 äÃè ¼èÒ¹ 
    Pattaya International Convention & Exhibition Center        
526 ¹Ò ¡Óᾧ ¾Ø·¸¹ÔÁ¹µì âçáÃÁ¾Ñ¡µÒ¡ÍÒ¡ÒȪÒ·ÐàÅ 120 Ëéͧ 13,500 ºéÒ¹Çѧ´éǹ Í.àÁ×ͧ ¨.»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì 54.5 äÃè ¼èÒ¹
    Resort Hotel 120 rooms        
535 ¹Ò Á§¤Å ÇÔªÔÇÒ¹ÔàÇȹì ÍÒ¤Òä³ÐÊѵÇá¾·Âì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¨.¡Ò­¨¹ºØÃÕ 15,765 ÀÒÂã¹ Á.ÁËÔ´Å µ.ÅØèÁÊØÁ Í.ä·Ã⤠¨.¡Ò­¨¹ºØÃÕ 23.4 äÃè ¼èÒ¹
    Faculty of Veterinary Science, Mahidol University at Kanchanaburi        
551 ¹Ò »®ÔÀÒ³ ÃØè§Ãѵ¹ì¸ÇѪªÑ âçÅФáÃØ§à·¾Ï 13,000 ¶. ¾ÃÐÃÒÁ 9 R.C.A. ࢵËéÇ¢ÇÒ§ 15 äÃè ¼èÒ¹
    The Bangkok Theatre        
558 ¹Ò »ÃÔ­­ì à¨ÕÂÃÁ³Õ⪵ԪÑ ¤³Ð¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ´áÅÐàǪÈÒʵÃì¿×鹿٠Á.ÁËÔ´Å ÈÒÅÒÂÒ 10,488 ÀÒÂã¹ÇÔ·ÂÒࢵÈÒÅÒÂÒ ¨.¹¤Ã»°Á 18 äÃè ¼èÒ¹ 
    Faculty of Physical Theraphy & Rehabilitation Medicine, Mahidol University, Salaya        
563 ¹Ò ÈÔÃÔÂÈ ªÑÂÍӹǠËÍÍѤÃÈÔŻԹ à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔÏ 16,320 àʹͷÕèµÑé§ÀÒÂËÅѧ   ¼èÒ¹ àʹͷÕèµÑé§â¤Ã§¡ÒÃãËÁè
            áÅеѴà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔÍÍ¡
581 ¹Ò ÇÕÃÊѹµì àÅÔÈÍÃÔÂҹѹ·ì ʶҺѹ¹ÔµÔàǪÇÔ·ÂÒ 11,879 ¶. ¡Ãا¹¹·ì - ¨§¶¹ÍÁ µ.ÈÒÅÒÂÒ Í.¹¤ÃäªÂÈÃÕ  26.5 äÃè ¼èÒ¹ 
    Institute of Forensic Medicine        
             

»ÃѺ»Ãا¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ 5/10/99
â´Â Dr. Vorasun Buranakarn
Email: vorasun.b@chula.ac.th