การใส่รูปภาพและกราฟิก
 

การใส่รูปภาพตัดปะ


  รูปที่ 1 การใส่ภาพตัดปะ (Clip Art)

    รูปภาพตัดปะ (Clip Art)
รูปภาพที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้เรียกว่า Clip Art (ภาพตัดปะ) ซึ่งอยู่ใน Microsoft Clip Library วิธีการใส่ภาพทำได้หลายวิธีดังนี้
วิธีที่ 1 ในกรณีที่ออกแบบเลือก Layout ที่ใส่รูปภาพ จะมีรูปภาพเล็กๆ และมีข้อความ Double click to add clip art (คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ) ให้ทำตามคำสั่งคือคลิกสองครั้งที่รูปภาพ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้เลือกภาพตัดปะดังรูปที่ 1
ภาพตัดปะแบ่งออกเป็นหมวด เช่นภาพการ์ตูน ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพกิจกรรม แต่ละหมวดจะมีภาพให้เลือก
วิธีการใส่ภาพ
วิธีที่ 1
. คลิกที่ภาพและเลือกคำสั่ง Insert clip หรือ
คลิกขวาที่ภาพและเลือกคำสั่ง Insert
การใส่ภาพด้วยวิธีนี้ โปรแกรมจะวางภาพตรงกับกรอบภาพ และจะได้ภาพที่มีขนาดพอดีเท่ากับขนาดของกรอบใส่ภาพ
                  

วิธีที่ 2 คลิกที่ไอคอน Insert clip art (แทรกภาพตัดปะ) ซึ่งเป็นรูปคน อยู่ในแถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) ดังรูปที่ 2 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้เลือกหมวดภาพ และเลือกภาพตัดปะตามต้องการ การใส่ภาพด้วยวิธีนี้โปรแกรมจะวางภาพไว้ตรงกลางแผ่นสไลด์ จะต้องย้ายภาพหรือปรับขนาดภาพเอง  

              
                                รูปที่ 2 แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด)
จากรูปที่ 2 แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) ประกอบด้วยไอคอนต่างๆ ใช้สำหรับออกแบบงานกราฟิก ได้แก่การเลือกใช้รูปร่างอัตโนมัติ การวาดเส้น กล่องสี่เหลียม รูปทรงกลม กล่องข้อความ การใส่อักษรประดิษฐ์ การแทรกรูปภาพ การระบายสีพื้นหลัง สีเส้นขอบ สีตัวอักษร ลักษณะ รูปแบบเส้น และเงา
วิธีที่ 3 คลิกที่เมนูคำสั่ง Insert > Picture > Clip Art..(แทรก >รูปภาพ > ภาพตัดปะ)
โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้เลือกหมวดภาพ และเลือกภาพตัดปะตามต้องการ การใส่ภาพด้วยวิธีนี้ โปรแกรมจะวางภาพไว้ตรงกลางแผ่นสไลด์ เช่นเดียวกับวิธีที่ 2

         การปรับแต่งและจัดรูปแบบภาพ
ภาพตัดปะที่ใส่เข้ามาในสไลด์ สามารถจัดรูปแบบ และปรับแต่งได้ดังนี้
การย้ายภาพ คลิกที่ภาพและลากไปบริเวณที่ต้องการ
การปรับขนาด คลิกที่ Handle ของภาพ เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มุมและขอบภาพ แล้วลากไปในทิศทางที่ต้องการปรับขนาด
การใส่เส้นขอบ คลิกที่ไอคอน Line color (สีเส้นขอบ) ที่แถบเครื่องมือ Drawing(รูปวาด) แล้วเลือกสี่ที่ต้องการ
การเลือกลักษณะและขนาดเส้นขอบ คลิกที่ไอคอน Lines (ลักษณะเส้น) ที่แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) และเลือกแบบที่ต้องการ
การเติมสีพื้นหลังภาพ คลิกที่ไอคอน Fill color (สีเติม) ที่แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) และเลือกสีที่ต้องการ
การใส่เงาให้ขอบภาพหรือที่ภาพ คลิกที่ไอคอน Shadow (เงา) ที่แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) และเลือกรูปแบบเงาที่ต้องการ
การจัดรูปแบบภาพ ให้คลิกขวาที่ภาพ และเลือกคำสั่ง Format picture (จัดรูปแบบภาพ) จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 3 ต่อไปนี้


                  รูปที่ 3 การจัดรูปแบบรูปภาพ
จากรูปที่ 3 โปรแกรมมีรูปแบบให้เลือกวิธีการจัดรูปแบบ หลายรายการ เช่น สีและเส้น ขนาด ตำแหน่งและรูปภาพ
ในรายการรูปภาพ สามารถตัดเฉพาะส่วนของภาพ (Crop) เลือกการควบคุมสี เป็นสีเทา ขาวดำ หรือ ลายน้ำ เลือกความสว่าง ความคมชัด และสามารถแต่งสีของภาพได้ตามต้องการ

            การใส่แฟ้มภาพ (Image)


   รูปที่ 4 การใส่แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ หรือภาพลักษณ์ (Image) เป็นภาพที่สร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ หรือเป็นภาพถ่ายที่สแกนเก็บในแฟ้ม วิธีการนำแฟ้มดังกล่าวมาสแดงในสไลด์ ใช้เมนูคำสั่ง
Insert > Picture > From file ...(แทรก > รูปภาพ > จากแฟ้ม)
จากนั้นโปรแกรมจะรายการโฟลเดอร์ และแฟ้มให้เลือกภาพที่ต้องการ (ดูรูปที่ 4)

 

              การใส่รูปร่างอัตโนมัติ (Autoshape)
โปรแกรมได้จัดเตรียมรูปร่างชนิดต่างๆไว้จำนวนมาก ได้แก่เส้นชนิดต่างๆ ตัวเชื่อมต่อ รูปร่างพื้นฐาน ลูกศรแบบบล็อก แผนผังลำดับงาน ดังตัวอย่างในรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็วในการออกแบบสไลด์
         
                           รูปที่ 5 รูปร่างอัตโนมัติ


                  รูปที่ 6 รูปร่างอัตโนมัติ
วิธีการใส่รูปร่างอัตโนมัติ
วิธีที่ 1 ใช้เมนูคำสั่ง Insert > Picture > Autoshapes (แทรก > รูปภาพ >รูปร่างอัตโนมัติ)
เมื่อใช้เมนูคำสั่งดังกล่าว จะแสดงรายการกลุ่มรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างที่ต้องการ และนำเมาส์มาวาดรูปบนแผ่นสไลด์ จากนั้นสามารถปรับขนาด ย้าย เติมสีพื้น สีขอบ ลักษณะเส้นขอบ เงา และจัดรูปแบบ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการจัดรูปแบบภาพตัดปะดังได้กล่าวมาแล้ว
วิธีที่ 2 คลิกที่ไอคอน Autoshapes (รูปร่างอัตโนมัติ) ที่แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) และเลือกรูปร่างที่ต้องการ     

     การใส่อักษรประดิษฐ์ (WordArt)


    รูปที่ 7 ลักษณะของ WordArt

อักษรประดิษฐ์ เป็นรูปแบบตัวอักษร ที่มีลักษณะพิเศษ มีรูปร่าง สี เงาที่สวยงาม แปลกตา ใช้แสดงข้อความที่ดึงดูดความสนใจ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์หัวข้อ หรือข้อความสั้นๆ ให้เด่นและน่าสนใจ การใส่อักษรประดิษฐ์มีวิธีดังนี้
วิธีที่ 1 ใช้เมนูคำสั่ง
Insert > Picture > WordArt
(แทรก > รูปภาพ > WordArt)

วิธีที่ 2 คลิกที่ไอคอน WordArt ที่แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด)
เมื่อใช้เมนูคำสั่งตามวิธีที 1 หรือคลิกไอคอนตามวิธีที่ 2 โปรแกรมจะแสดงรูปแบบ WordArt ซึ่งมีลักษณะต่างๆให้เลือก ดังรูปที่ 7 จากตัวอย่างรูปแบบ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ และคลิก OK (ตกลง)

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้พิมพ์ข้อความต้องการ เช่นข้อความ "คณะครุศาสตร์" เลือกรูปแบบอักษร (Font) ขนาด (Size) ตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) ดังรูปที่ 8
เมื่อพิมพ์และเลือกลักษณะต่างๆ ของข้อความเสร็จแล้ว คลิก OK (ตกลง) จะได้อักษรประดิษฐ์ พร้อมกับแถบเครื่องมือ สำหรับปรับแต่ง จัดรูปแบบตามต้องการ ดังรูปที่ 9
จากข้อความอักษรประดิษฐ์ มี Handle ล้อมข้อความ สามารถคลิกเพื่อขยายหรือลดขนาดได้ นอกจากนี้ ยังมีจุดสีเหลืองให้คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของข้อความได้
จากรูปที่ 9 แถบเครื่องมือ มีไอคอนต่างๆ ให้เลือกเพื่อช่วยปรับแต่งข้อความได้ตามต้องการ เช่นการแก้ไขข้อความ การเลือกรูปแบบ การจัดรูปแบบ การเลือกรูปร่าง การหมุนข้อความ การจัดระยะความสูง การจัดข้อความในแนวตั้ง การจัดตำแหน่ง และ การจัดระยะห่างระหว่างตัวอักษร การเลือกรูปร่าง
ตัวอย่างการเลือกรูปร่าง จะแสดงรูปร่าง ดังรูปที่ 10

 
 รูปที่ 8 พิมพ์ข้อความเพื่อใช้เป็นอักษรประดิษฐ์

   รูปที่ 9 แถบเครื่องมือจัดรูปแบบอักษรประดิษฐ์

  รูปที่ 10 การเลือกรูปร่าง

         กิจกรรม
1. จากสไลด์ที่ได้สร้างไว้แล้ว ให้ออกแบบกราฟิก ใส่ไฟล์รูปภาพ ภาพตัดปะ อักษรประดิษฐ์
2. ปรับแต่งรูปภาพให้เหมาะสม
3. บันทึกไฟล์ File > Save