งานวิจัยของอาจารย์กัลยา วานิชย์บัญชา
ลำดับที่
เรื่อง
รายละเอียด
1
การสำรวจจินตภาพขององค์กร (C.P Group)
รายละเอียด
2
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม
รายละเอียด
3
การสำรวจจินตภาพขององค์กร การสื่อสารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
4
การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
5
การสำรวจทัศนคติดและพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายในต่างจังหวัด
รายละเอียด
6
การสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด
HOME

 

 
1 การสำรวจจินตภาพขององค์กร (C.P Group)
  • ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , กัลยา วานิชย์บัญชา , เพลินทิพย์ โกเมศโสภา . The Image of C.P. Group : Thailand . 2533 ทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
Top
2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม
  • ธารี หิรัญรัศมี , กัลยา วานิชย์บัญชา , นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร และ พิมพ์ชนก การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์ ประเภทนิคม 2533.
 
Top
3 การสำรวจจินตภาพขององค์กร การสื่อสารแห่งประเทศไทย
  • ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , กัลยา วานิชย์บัญชา. การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับจินตภาพของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 2536. ทุนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 
Top
4 การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร
  • ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , กัลยา วานิชย์บัญชา. การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมาย 2537. ทุนบริษัทไอซีซี
 
Top
5 การสำรวจทัศนคติดและพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายในต่างจังหวัด
  • กัลยา วานิชย์บัญชา การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมาย 2538 , 2539. ทุนบริษัท ไอซีซี
 
Top
6 การสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กัลยา วานิชย์บัญชา และ มัลลิกา บุนนาค การสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ 2542 ทุนสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
 
Top
HOME