ข้อมูลสำหรับโครงการออกแบบโรงแรม ๓๐๐ ห้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒

รวบรวมโดยกลุ่มศึกษานิสิต ประกอบด้วย

๑- การวิเคราะห์ สถานที่ตั้งโครงการ

๒- การวิเคราะห์ โปรแกรมการออกแบบ

๓- กรณีศึกษา อคารตัวอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔- เทศบัญญัติการควบคุมอาคารใน กทม..

๕- งานระบบของอาคาร โรงแรม และอื่นๆ

การวิเคราะห์ สถานที่ตั้ง (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

การวิเคราะห์ โปรแกรมความต้องการ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

รายละเอียดห้องพักประเภทต่างๆ (คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย)

ขนาดพื้นที่ของแต่ละส่วนของโปรแกรมความต้องการ

End of Information