เรียบเรียงจาก...http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Resources/affirmations.htm


Introduction to Affirmations

บทนำของคำยืนยันหรือการรับรอง

คำยืนยันหรือการรับรองต่างๆเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในการกำหนดโปรแกรมการคิดของท่านในแนวทางพิเศษ คำยืนยันต่างๆต่อไปนี้รวบรวมมาจากหลายแหล่ง แต่ละประโยคของคำยืนยันนี้ท่านสามารถจดบันทึกไว้ในชิ้นกระดาษขนาด 3" x 5" และนำติดตัวไว้กับท่านระหว่างวัน สร้างนิสัยการอ่านมันทุกๆเช้าหรือบ่ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในเวลาที่สงบ

ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคำยืนยันหรือการรับรองที่มีผลในการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาอ่านได้ในหนังสือของ Julia Cameron ชื่อ The Artist's Way - A Spiritual Path to Higher Creativity . ในบันทึกนี้มีคำยืนยันบางส่วนได้มาจากส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้

ถ้าท่านต้องการคำยืนยันบางประโยค เพื่อนำมาทำแผ่นรูปลอกสำหรับติดไว้ที่ กระจกหน้าต่าง กระจกส่องหน้า หน้ากระจกรถยนต์ หรือที่เครื่องคอมพีซี ให้ลองไปเลือกดูที่ Affirmation (Brainstickers (R)) Web Site. หรือไม่ก็ติดต่อกับ Ed Thomas by email.

ลองพิจารณาดูผลิตผลของ New Age Affirmation Software ในประเทศ Australia ต่อไปนี้


ประโยคคำยืนยันหรือรับรอง

ข้าพเจ้าเป็นศิลปินที่ปราดเปรื่องและประสบความสำเร็จ....I am a brilliant and successful artist.

ข้าพเจ้ายอมรับการเป็นเยี่ยงศิลปินของข้าพเจ้า....I am allowed to nurture my artist

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นและความสามารถในการทำงานที่สร้างสรรค์...I am confident and competent in my creative work.

ข้าพเจ้าอดทนต่อความกำกวมในทุกปัญหา....I am tolerant of the ambiguity in problems.

ข้าพเจ้ายินดีที่ให้บริการผ่านความคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า....I am willing to be of service through my creativity.

ข้าพเจ้ายินดีต่อการสร้างสรรค์....I am willing to create

ข้าพเจ้ายินดีที่มีประสบการณ์โดยพลังสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า.....I am willing to experience my creative energy.

ข้าพเจ้ายินดีเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง...I am willing to learn to let myself create

ข้าพเจ้ายินดีใช้ทุกความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า.....I am willing to use my creative talents.

ข้าพเจ้าเริ่มต้นการงานทุกอย่างด้วยความคิดใหม่และวิธีที่ดีกว่าเพื่อทำมันให้สำเร็จ....I begin every task by thinking of new and better ways to accomplish it.

ข้าพเจ้าพิจารณาทุกคำตอบที่เป็นไปได้จากทุกแหล่งต่างๆนานา....I consider many possible solutions from many diverse sources.

ข้าพเจ้าสมควรมีชีวิตที่สร้างสรรค์เป็นรางวัล...I deserve a rewarding creative life.

ข้าพเจ้ามีความคิดใหม่และน่าสนใจเป็นปกติเสมอ....I have a constant flow of new and interesting ideas.

ข้าพเจ้ามีจิตใจที่เสี่ยงและมองเห็นประสบการณ์ใหม่สม่ำเสมอ.....I have an adventurous mind and seen new experiences regularly.

ข้าพเจ้ามีความสามารถที่ไม่ธรรมดาในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และพบคำตอบที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาต่างๆ....I have an unusual ability to reach creative decisions and to find creative solutions for problems.

ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์มากมาย.....I have rich creative talents.

ข้าพเจ้ามีความกล้าและเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อการนำคำตอบต่างๆไปใช้ในทางปฏิบัติ...I have the courage and self-confidence necessary to put my solutions into practice.

ข้าพเจ้ามีกำลังและความดื้อรั้นที่จำเป็นในการครุ่นคิดผ่านคำตอบต่างๆ....I have the strength and persistence necessary to work ideas through to solutions.

ข้าพเจ้ายังคงการมองภาพล่วงหน้าที่ความซับซ้อนของชีวิต.....I maintain a complexity of outlook on life.

ข้าพเจ้าเล่นอยู่กับความคิดที่เป็น แค่บางส่วน ยังไม่สมบูรณ์ และโง่เขลาในบางครั้ง....I play with partial, incomplete and sometimes foolish ideas.

ข้าพเจ้ารู้จักงานที่เคยทำผิดพลาดแต่มักใช้ความล้มเหลวนั้นๆเป็นบทเรียน.....I recognise the task of making mistakes but learn from my failures.

ข้าพเจ้าใช้เวลาสิบนาฑีแต่ละเช้าและเย็นใคร่ครวญถึงปัญหาต่างๆ.....I spend ten minutes each morning and evening, thinking over problems.

ข้าพเจ้ามองปัญหาใหม่ที่เผชิญเหมือนประตูใหม่ที่ต้องการถูกเปิดและเป็นโอกาสที่ได้สร้างสรรค์...I treat each new problem I encounter as a new door to be opened, and an opportunity to be creative.

ข้าพเจ้าไว้ใจความรู้สึกและจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า...I trust my feelings and unconscious thoughts.

ความคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านำข้าพเจ้าไปสู่ความจริงและความรักเสมอ...My creativity always leads me to truth and love

ความคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านำข้าพเจ้าไปสู่การอภัยและให้อภัยตนเอง....My creativity leads me to forgiveness and self-forgiveness.

ความคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าช่วยรักษาตนเองและผู้อื่น....My creativity heals myself and others

ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆสองสามอย่าง ความคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าก็จะเฟื่องฟู.....Through the use of a few simple tools, my creativity will flourish.


Updated on 4th August 1999

Creativity Web Home Page