เรียบเรียงจาก...http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Techniques/assump.htm

การระดมตั้งข้อสันนิษฐาน

วิธีการที่เป็นประโยชน์ให้ก่อเกิดความคิดมากมายคือ สร้างรายการข้อสันนิษฐานต่างๆของปัญหาก่อน แล้วตรวจสอบก่อนตัดทิ้งไปในแต่ละข้อ หรือไม่ก็นำเอาข้อสันนิษฐานเหล่านั้นมารวมกัน

ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนเคยทำงานแผนกบริการลูกค้าในบริษัทโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง เมื่อลูกค้าซื้อโปรแกรม เขาจะถูกขยั้นขยอให้ซื้อข้อตกลงสนับสนุนเพิ่มอีก ๑๕ % ของราคาโปรแกรมนั้นอีก รายได้นี้ถูกนำไปสนับสนุนแผนกบุคคลผู้ซึ่งคอยบริการทางโทรศัพท์

ข้อสันนิษฐานในสถานการณ์นี้คือ:

ทีนี้ลองคิดในสถานการณ์ที่บางข้อสันนิษฐานนี้ต้องตกไป

อะไรเกิดขึ้นถ้าการสนับสนุนเป็นการให้ฟรี? - บางทีราคาโปรแกรมควรต้องเพิ่มราคาขึ้นเพราะไม่มีค่าสนับสนุน แต่ให้ความรูสึกที่ดีว่าเป็นบริการให้การสนับสนุนฟรี
อย่ามีการสนับสนุนสินค้า - ไม่ให้บริการนี้ ผู้ขายไม่ต้องสนับสนุนสินค้านี้ จึงไม่จำเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการนี้ เมื่อมีลูกค้าโทรมาขอความช่วยเหลือ ก็บอกให้เขาวางหูเสีย วิธีนี้ทำให้ลูกค้าต้องรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง หรือผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เนท กระดานข่าว จดหมายเหตุ กับผู้สันทัดการบริการโดยเฉพาะ และอื่นๆ เป็นต้น

แม้ข้อสันนิษฐานอีกมากที่จะทำให้ตกไปได้ แต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ขายแจกโปรแกรมนี้ เหมือนกรณีที่ท่านต้องอ่านเรื่องนี้จากโปรแกรมท่องเน็ทของ Netscape Naviagor หรือ Microsoft Explorer. ท่านจะจ่ายเงินสำหรับโปรแกรมนั้นหรือไม่? ท่านคิดว่าบริษัท Netscape จะมีรายได้อย่างไรเมื่อคนไม่ยอมจ่ายค่าโปรแกรมท่องเน็ทนี้?


รูปแบบอิสระในการตัดข้อสันนิษฐานทิ้งไป

การตัดข้อสันนิษฐานทิ้งไป เป็นการดีอย่างหนึ่งที่ทำให้มีการผ่อนคลายและคิดหาความคิดที่แปลกๆอย่างอื่น ท่านจะตอบคำถามต่อไปนี้อย่างไร?

ยังมีตัวอย่างอีกมากในเอกสารเรื่อง การคิดหลีกหนี .......(Escape Thinking)


Last updated: 18th October 1996

Send your comments to Charles Cave