LING THEO

รหัสวิชา 22096212

จำนวนหน่วยกิจ   3 หน่วยกิต

ชื่อวิชาทฤษฎีภาษาศาสตร์ (Linguistic Theories)

คณะ/ภาควิชาอักษรศาสตร์/ ภาษาศาสตร์

ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้สอนรศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

เงื่อนไขรายวิชาไม่มี

สถานภาพของวิชา บังคับ

ชื่อหลักสูตรภาษาศาสตร์  วิชาระดับปริญญาโท/เอก   จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง (พุธ 9.00-12.00 น.)

เนื้อหาวิชา พัฒนาการของทฤษฎีภาษาศาสตร์ มโนทัศน์และหลักการของสำนักคิดต่างๆ ปัจจัยที่นำไปสู่การเสนอทฤษฎีเหล่านี้

วัตถุประสงค์   นิสิตสามารถ 1. นำเสนอภาพรวมของวิวัฒนาการของทฤษฎีและกระบวนทัศน์ภาษาศาสตร์หลักๆได้  2. นิยามมโนทัศน์หลักในแนวคิดทฤษฎีต่างๆ   3. เปรียบเทียบทฤษฎีต่างๆ ในหัวข้อหรือประเด็นที่ตนเองสนใจ

14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์

1 Overview of Linguistic Theories 

2 "Traditional Grammar

   Comparative Historical Linguistics"

3 Modern Linguistics : Saussure

4-5 "Structural/Descriptive Linguistics

  Sapir  & Bloomfield

  Charles  Francis Hockett by ชนาภัทร  (design features of language)"

6-8 "Generative Linguistics

   Chomsky

   Allen Prince by พงษ์ภรณ์ (optimality theory)"

9 "Functional Linguistics 

   Halliday"

10 "Cognitive Linguistics

   Eve Sweetser by พงษ์บดินทร์ (metaphor?)"

11 "Probabilistic Linguistics

   Steven Abney by พีรศักดิ์ (probabilistic linguistics)"

12 "Critical Linguistics  

   Norman Fairclough by ปิยังกูร (CDA)

   Deborah Cameron by กีรติกา  (language and gender?)"

13 "Patricia K. Kuhl by กฤษฎา  (neuroscience)

   Willem Levelt by อคิราภรณ์ (language acquisition)"

14-15 นำเสนอ proposal Linguistics workshops

สอบปลายภาค 8.30-11.30

การวัดผลการเรียน

การประเมินความรู้ทางวิชาการ (สอบ)ร้อยละ 50

การประเมินการทำงานและกิจกรรมในชั้นเรียนร้อยละ 15

การประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย (รายงาน)ร้อยละ 35

A=85-100%  B+ =75-84%  B=65-74%  C+=55-64% C=40-54% D+ = 30-39% D = 15-29% F=0-14% 15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ


15.1 หนังสือบังคับ

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ [pdf

[2] Lyons, John. 1969. Introduction to Theoretical Linguistics. [p1-52]

[2] Robins, R.H. 1967. A Short History of Linguistics. Longmans. [p 9-163]

[3] Sampson, Geoffrey 1980. Schools of Linguistics. Stanford U. Press [Introduction p13-33] 

[4] Sampson, Geoffrey 1980. Schools of Linguistics. Stanford U. Press [Saussure p34-56] 

[4] Harris, R., Harris, R. & Taylor, T. J. (1989). Landmarks in linguistic thought : the Western tradition from Socrates to Saussure. London ; New York: Routledge [Saussure]

[5] Joseph, J. E., Love, N. & Taylor, T. J. (2001). Landmarks in linguistic thought II : the Western tradition in the twentieth century. London ; New York: Routledge [Chapter 1 Sapir]

[5] De Beaugrande, R. 1991.[Edward Sapir, Leonard Bloomfield p34-87]

[6] Sampson, Geoffrey 1980. [London School p212-235]

[6] Joseph, J. E., Love, N. & Taylor, T. J. (2001). Landmarks in linguistic thought II : the Western tradition in the twentieth century. London ; New York: Routledge  [Chapter 5 Firth]

[6] Chapman, S. & Routledge, C. (2005). Key thinkers in linguistics and the philosophy of language. New York: Oxford University Press  [JR Firth]

[6] Lyon, John. (1966). Firth’s Theory of Meaning. In Bazell et al. (eds.) In Memory of J R Firth. London: Longmans.

[7] Sampson, Geoffrey 1980. [Prague School 103-129]x

[7] Butler, C. S. (2006). Functionalist Theories of Language. In: Keith Brown (ed), Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Edition. Oxford: Elsevier. [Ch 1, 1-31]

[7] Givon, T. 1984. Syntax: A Functional Typological Introduction. John Benjamins [Introduction p1-27]

[8] Christian Matthiessen & M. A. K. Halliday 1997. Systemic Functional Grammar: A First Step Into The Theory (http://minerva.ling.mq.edu.au/resource/VirtuallLibrary/Publications/sfg_firststep/SFG intro New.html)

[9] Cowper, E.A. 1992. A Concise Introduction to Syntactic Theory. University of Chicago Press. [p1-18]

[9] Newmeyer, F. 1980. Linguistic Theory in America. Academic Press. [p93-114]

[10] Fillmore, Charles. 1968. The Case for Case. In Universals in Linguistic Theory. Bach E. and Harms, RT Holt, Rinehart and Winston Inc. [p1-60]

[11] Starosta, S. Lexicase Grammar. [http://www2.hawaii.edu/~stanley/dpndc_l'.rtf]

[12] de Geest and Jaspers 1991. Government and Binding Theory. In Droste. F.G. and Joseph, J.E. Grammatical Theory and Grammatical Description. John Benjamins Publishing. [p23-61] 

[12] Lasnik, M. 2006. Minimalism. In Keith Brown (Ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition. Oxford: Elsevier.

[12] Veenstra, Mettina. Formalizing the Minimalist Program Groningen Dissertations in Linguistics 24 [p1-24]x

[13] Sell, Peter. 1985. Lexical Functional Grammar. In Lectures on Contemporary Syntactic Theories. CLSI. [p135-191]x

[13] Mary Dalrymple. 2006. Lexical Functional Grammar. In Keith Brown, ed., Encyclopedia of language and linguistics (2nd edition). Oxford: Elsevier. (http://users.ox.ac.uk/~cpgl0015/lfg.pdf)

[13] Falk, Y. 2001. Lexical-functional grammar : an introduction to parallel constraint-based syntax. Stanford, Calif.: CSLI Publications.

[14] Pollard, Carl J. and Ivan A. Sag. 1994. Head-Driven Phrase Structure Grammar. Chicago: University of Chicago Press. [http://lingo.stanford.edu/sag/papers/PS94-ch1.pdf]

[14] Levine, Robert D.  and Meurers, Detmar. 2006.  Head-Driven Phrase Structure Grammar: Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computational Realization. In Keith Brown (Ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition. Oxford: Elsevier. 2006. [1-24]

[15] Steedman, Mark. 1993. Categorial Grammar in Lingua 90(1993)  221-258

[15] Steedman, Mark and Baldridge, Jason.  2011. Combinatory Categorial Grammar. Combinatory Categorial Grammar. In R. Borsley and K. Borjars (eds.) Non-Transformational Syntax, Blackwell. (http://lingo.stanford.edu/sag/L222B/papers/Steedman.pdf)

[16] Hudson and Langendonck 1991. Word Grammar  In Droste. F.G. and Joseph, J.E. Grammatical Theory and Grammatical Description. John Benjamins Publishing. [p307-335]x

[16] Hudson, R. Word Grammar. In: Asher, R. ed. 1994. The Encyclopedia of Language and Linguistics, Oxford: Pergamon Press

[17] Evans, Vyvyan, Ben Bergen, and Joerg Zinken. 2006. An overview of Cognitive Linguistics. (http://www.brighton.ac.uk/languages/research/vyvevans/CLoverview.pdf) 

[17] Vyvyan Evans and Melanie Green. 2006. Cognitive Linguistics: An Introduction (http://www.brighton.ac.uk/languages/research/vyvevans/EvansGreenCh1.pdf) 

[17] Michaelis, L A. 2006. Construction Grammar. In Keith Brown (Ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition. Oxford: Elsevier. 2006. 

[17] Langacker, R. W. 2008. Cognitive grammar : a basic introduction. Oxford ; New York: Oxford University Press. Chapter1

[17] Rens Bod, Jennifer Hay, and Stefanie Jannedy. 2003. Introduction In Probabilistic Linguistics. Edited by Rens Bod, Jennifer Hay, Stefanie Jannedy. MIT Press. [p1-10]

[19] Boersma, P., Dekkers, J., and Weijer, Jeroen van de. 2000. Introduction In Optimality theory : phonology, systax and acquisition. edited by Joost Dekkers, Frank van de Leeuw, Jeroen van de Weijer. Oxford U Press. [p1-46]

[20] Van Dijk. 2001.Critical Discourse Analysis. In D. Tannen, D. Schiffrin & H. Hamilton (Eds.), Handbook of Discourse Analysis. (pp. 352-371). Oxford: Blackwell (http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20analysis.pdf)x

[20] Norman Fairclough. 2005. Critical discourse analysis, Marges Linguistiques 9 2005 76-94 (http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/norman/critdiscanalysis.doc) [p1-12]

15.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม

Bloomfield, L. 1933. Language. University of Chicago Press. [Chapter 10,12] 

Chomsky, Noam. 1957. Syntactic Theory. The Hague: Mouton.

Chomsky, Noam. 1965. Aspects of a Theory of Syntax. MIT Press.

De Beaugrande, R. 1991. Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works. Longman.

Firth, J. R. (1969). Papers in linguistics 1934-1951. London: Oxford University Press [Techniques of semantics]

Hunston, Susan and Amsterdam, Gill Francis. 2000. Pattern grammar : a corpus-driven approach to the lexical grammar of English. Benjamins.

Janda, Laura. 2000. “Cognitive Linguistics.” [http://www.indiana.edu/~slavconf/SLING2K/pospapers/janda.pdf] 

Jaworski, Adam and Coupland, Nikolas. 1999. The discourse reader. London : Routledge.

Kay, Paul and Fillmore, Charles J. 1999. Grammatical Constructions and Linguistic Generalizations: the What's X Doing Y? Construction  In Language, MAY 1999. (http://www.icsi.berkeley.edu/~kay/wxdy.ps)

Kay, Paul. 2002. An Informal Sketch of a Formal Architecture for Construction Grammar. in Grammars 5, 1-19. (http://www.icsi.berkeley.edu/~kay/cg.arch.pdf)

Lee, David. 2002. Cognitive linguistics : an introduction. Australia : Oxford University Press. 

Mills, Sara. 1997. Discourse. London : Routledge.

Newmeyer, Frederick J. 1986. The Politics of linguistics. [P93 N551P]

Sapir, E. (1939). Language, an introduction to the study of speech. New York,: Harcourt, Brace [Chapter 4-5]

Starosta, S. 1988. The Case for Lexicase. Pergamon Press.

Thomas, Margaret. 2011. Fifty key thinkers on language and linguistics. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.


15.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

Lexicase : http://www.ling.hawaii.edu/faculty/stanley/stanindex.html

Introduction to LFG and HPSG http://emsah.uq.edu.au/linguistics/Working%20Papers/ananda_ling/index.htm

Joan Bresnan homepage (http://www.stanford.edu/~bresnan/pv.html)

HPSG Website: Stanford (http://hpsg.stanford.edu/index.html)

HPSG Website: Ohio (http://www.ling.ohio-state.edu/research/hpsg/)

Optimality Archive : http://roa.rutgers.edu/   [537-0802-PRINCE-0-0.PDF, 482-1201-MCCARTHY-0-1.PDF]

Word Grammar (http://www.phon.ucl.ac.uk/home/dick/wg.htm)

Construction Grammar (http://www.constructiongrammar.org/)

Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (http://www.cadaad.org/)

Norman Fairclough (http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/norman/norman.htm)

Discourse in Society (http://www.discourses.org/)


การติดต่อผู้สอน โทรศัพท์ 218-4696ตึกบรมราชกุมารี 1231 โทรสาร 218-4697 email: awirote@gmail.com http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/ 

© Wirote 2012