RES TECH LING

1. รหัสวิชา2209741

2. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-8)

3. ชื่อวิชาเทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (Research Techniques in 

Linguistics)

4. คณะ/ภาควิชา อักษรศาสตร์/ ภาษาศาสตร์

5. ภาคการศึกษา ต้น  

6. ปีการศึกษา 2559

7. ชื่อผู้สอน

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
  • ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
  • รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล

8. เงื่อนไขรายวิชา  

8.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี

8.2 วิชาบังคับร่วมไม่มี 

8.3 วิชาควบไม่มี

9. สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ  

10. ชื่อหลักสูตรภาษาศาสตร์ 

11. วิชาระดับ ปริญญาโท/เอก

12. จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์3 ชั่วโมง (พฤหัสบดี 9.30-12.30 น.)

13. เนื้อหารายวิชา

  ลักษณะและประเภทของการวิจัยทั่วไป ลักษณะของงานวิจัยในแขนงต่างๆ ของภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์กับการวิจัย การออกแบบและขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยทางภาษาศาสตร์

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. สามารถอธิบายวิธีการและขั้นตอนการทำวิจัยทางภาษาศาสตร์

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิธีวิจัยเพื่อวิเคราะห์งานวิจัยทางภาษาศาสตร์

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิธีวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางภาษาศาสตร์

14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  แนะนำรายวิชา ประเภทงานวิจัยทั่วไปและงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ ภาพรวมของการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย (อ. อมรา)

สัปดาห์ที่ 2 การตั้งโจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (อ. ธีระพันธ์) 

สัปดาห์ที่ 3 การสืบค้นข้อมูลและการทบทวนวรรณกรรม (อ. ธีระพันธ์)

สัปดาห์ที่ 4 ฝึกออกแบบงานวิจัย (อ. ธีระพันธ์)

สัปดาห์ที่ 5 วิธีการเก็บข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูล  (อ. ธีระพันธ์)  

สัปดาห์ที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัย การอ้างอิง และการนำเสนอ ผลงานวิจัย (อ. ธีระพันธ์)

สัปดาห์ที่ 7 จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย (อ. ธีระพันธ์)

สัปดาห์ที่ 8 สถิติเพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (อ. อมรา) 

สัปดาห์ที่ 9 สถิติเพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (อ. อมรา)

สัปดาห์ที่ 10 สถิติเพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (อ. วิโรจน์) [pdf]

สัปดาห์ที่ 11 งานรับปริญญา

สัปดาห์ที่ 12 ซอฟท์แวร์และเครื่องมือเพื่องานวิจัย (อ. วิโรจน์)  [pdf]

สัปดาห์ที่ 13 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล (อ. อมรา)

สัปดาห์ที่ 14 ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล (อ. อมรา)

สัปดาห์ที่ 15 นิสิตนำเสนอโครงการ

สัปดาห์ที่ 16 นิสิตนำเสนอโครงการ

3 ธ.ค. 58 สอบปลายภาค 


14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน 

การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

14.4 สื่อการสอน

สื่อนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint

แผ่นใสและแผ่นทึบ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์

ตำราและบทความ

14.5 การมอบหมายงาน ผ่านระบบเครือข่าย 

14.5.1 ข้อกำหนดวิธีการมอบหมายงาน และส่งงาน

ส่งงานบางชิ้นผ่านทางอีเมล

14.5.2 ระบบจัดการการเรียนรู้ที่ใช้ 

ใช้ระบบจัดการเรียนรู้ Blackboard

14.6 การวัดผลการเรียน 

14.6.1 รายงานและงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 40

14.6.2 แบบฝึกหัดและกิจกรรมในชั้นเรียน ร้อยละ 40

14.6.3 สอบปลายภาค ร้อยละ 20

***  การลักลอกงานวิชาการ (plagiarism) ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวิชาการ  หากพบว่ามีการลักลอกงานวิชาการในงานที่ต้องนำส่งในรายวิชานี้  นิสิตจะถูกปรับตกเป็น  F ในวิชานี้ทันที [คู่มือเรื่อง plagiarism ของบัณฑิตวิทยาลัย] ***

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 

15.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติม  

Agar, Michael H. 1986. Speaking of Ethnography. Beverly Hills, CA: SAGE.

Baayen, R. H. 2008. Analyzing Linguistic Data: A Practical Introduction to Statistics Using R. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Butler, Christopher. 1985.  Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell (http://www.uwe.ac.uk/hlss/llas/statistics-in-linguistics/bkindex.shtml)

Creswell, John W. 2004. 2nd ed. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. NJ: Prentice Hall.

Gall, Meredith D., Joyce P. Gall and Walter R. Borg. 2003. 7th ed. Educational Research: An Introduction. USA: Allyn and Bacon.

Hatch, Evelyn and Anne Lazaraton. 1991. Design and Statistics for Applied Linguistics: The Research Manual. Boston: Heinle & Heinle. 

Hornberger, Nancy H. and David Corson. 1997.  Encyclopedia of Language and Education: Research Methods in Language and Education. Dordrecht, Netherland: Kluwer Academic.

Jackson, Sherri L. 2006. 2nd ed. Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach. Belmont, CA: Thomson Higher Education. 

Johnson, Burke, and Christensen, Larry. 2007. 3rd ed. Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. CA: SAGE.

Neuman, W. Lawrence. 2006. 6th ed. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson/Allyn and Bacon.

Nunan, David. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. 

Oakes, M. P. 1997. Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Rugg, Gordon and Marian Petre. 2007.  A Gentle Guide to Research Methods. Berkshire: McGraw-Hill.

Seliger, Herbert  W. and E. Shohamy.  1989. Second Language Research Methods. Oxford: Oxford University Press. 

Woods, Anthony, P. Fletcher and A. Hughes. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 

15.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

Jenset, Gard B.  2008. Basic Statistics for Corpus Linguistics. (http://www.student.uib.no/People/gje037/statTutorialR.pdf)

Jenset, Gard B.  2008. Corpus Linguistics Using R. (http://www.student.uib.no/People/gje037/tutorialR.pdf)

R website: http://cran.r-project.org/

Endnote program: http://www.car.chula.ac.th/curef-db/endnotex5.html

CU Reference Database: http://www.car.chula.ac.th/curef-db/


© Wirote 2012